Procurement

Information
Name Доставка чрез покупка на безалкохолни напитки, бутилирани натурални минерални и трапезни води, и на пиво и вина за нуждите на Община град Добрич по две обособени позиции
Number Р-8
Date 2/21/2019
Object Доставки
Participation deadline 3/6/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/21/2019
Valid to 3/6/2019
Description Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка чрез покупка на безалкохолни напитки, бутилирани натурални минерални и трапезни води, и на пиво и вина за нуждите на Община град Добрич по две обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1 (ОП1) „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални и трапезни води“, съгласно Техническата спецификация, в частта за тази обособена позиция и Обособена позиция 2 „Доставка на пиво и вина”, съгласно Техническата спецификация, в частта за тази обособена позиция, които са подробно описани в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящата Покана за участие. 1.1. Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални и трапезни води по отделни звена, както следва: Детски ясли, Дом стари хора, ОП "Комуналстрой" и ОП "Обреден дом". 1.2. Доставка на пиво и вина по отделни звена, както следва: Домашен социален патронаж, Дом стари хора, Обществена трапезария и ОП "Обреден дом".
Principal Община град Добрич
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00383-2019-003
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333636353435
Documents
Number Date published Name
Р-8 | 2/21/2019 2/21/2019 Решение за откриване
70-00-394 | 2/21/2019 2/21/2019 Покана за участие
15-00-26 | 2/21/2019 2/21/2019 Обща информация
15-00-27 | 2/21/2019 2/21/2019 Информация за участие
Р-10 | 3/11/2019 3/11/2019 Решение за класиране