Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка чрез покупка на безалкохолни напитки, бутилирани натурални минерални и трапезни води, и на пиво и вина за нуждите на Община град Добрич по две обособени позиции
Номер Р-8
Дата 21.2.2019 г.
Обект Доставки
Срок за получаване на офертите 6.3.2019 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 21.2.2019 г.
Валидна до 6.3.2019 г.
Описание Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка чрез покупка на безалкохолни напитки, бутилирани натурални минерални и трапезни води, и на пиво и вина за нуждите на Община град Добрич по две обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1 (ОП1) „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални и трапезни води“, съгласно Техническата спецификация, в частта за тази обособена позиция и Обособена позиция 2 „Доставка на пиво и вина”, съгласно Техническата спецификация, в частта за тази обособена позиция, които са подробно описани в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящата Покана за участие. 1.1. Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални и трапезни води по отделни звена, както следва: Детски ясли, Дом стари хора, ОП "Комуналстрой" и ОП "Обреден дом". 1.2. Доставка на пиво и вина по отделни звена, както следва: Домашен социален патронаж, Дом стари хора, Обществена трапезария и ОП "Обреден дом".
Възложител Община град Добрич
Процедура Договаряне без предварително обявление
Номер в АОП 00383-2019-003
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333636353435
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП 1 21.2.2019 г. „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални и трапезни води“ Отворена -
ОП 2 21.2.2019 г. „Доставка на пиво и вина” Отворена -
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-8 | 21.2.2019 г. 21.2.2019 г. Решение за откриване
70-00-394 | 21.2.2019 г. 21.2.2019 г. Покана за участие
15-00-26 | 21.2.2019 г. 21.2.2019 г. Обща информация
15-00-27 | 21.2.2019 г. 21.2.2019 г. Информация за участие
Р-10 | 11.3.2019 г. 11.3.2019 г. Решение за класиране