Procurement

Information
Name Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1"
Number Р-16
Date 4/14/2016
Object Услуги
Participation deadline 6/6/2016 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 4/14/2016
Valid to 6/6/2016
Description Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на консултант за предоставяне на консултантски услуги за оказване на техническа помощ на Екипа/Звеното за управление/изпълнение на проекта, определено във връзка с изпълнението на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – фаза 1“. Общата цел на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Добрич – фаза 1“, съгласно подадено проектно предложение №BG16M1OP002-1.006-0003, по процедура за директно предоствяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), с референтен №BG16M1OP002-1.006 – „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на Приоритетна ос 1 „Води“ на ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.” е: Да се постигнат основните цели поставени в Рамковата директива за водите (РДВ) и нейните дъщерни директиви, както и Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населени места и Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Конкретни цели на проекта са: Намаляване на загубите на питейна вода по водопроводната мрежа с цел подобряване на услугата водоснабдяване и хигиенно-здравните условия в проектния район; Намаление на обема на отпадъчните води от инфилтрация в канализационната мрежа, което ще има положително влияние върху работата на ПСОВ; Реконструкция на ПСОВ и постигане на пълно съответсвие с изискванията на пречистените води; За постигане на целите и резултати в проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Добрич – фаза 1“, съгласно подадено проектно предложение №BG16M1OP002-1.006-0003, по процедура за директно предоствяне на безвъзмездна финансова помощ, с референтен №BG16M1OP002-1.006 – „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на Приоритетна ос 1 „Води“ на ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.” са заложени следните дейности: 1. Разработване на технически и работен проект за реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Добрич; 2. Разработване на допълнителни части към Работен проект(РП), за „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ НА ГР. ДОБРИЧ“ и преработване на същия при необходимост; 3. Строително монтажни работи във връзка с реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич; 4. Инженеринг за модернизация и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Добрич; 5. Извършване на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич“, включващ строителството на следните обекти: - „Инженеринг за модернизация и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Добрич“ и - „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич“; 6. Упражняване на авторски надзор на инвестиционен проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич“, включващ: - „Инженеринг за модернизация и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Добрич“ и - „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич“; 7. Услуги свързани с подготовката на проектното предложение, включващи: - Актуализация на Анализ разходи-ползи, като част от проектно предложение „Интегриран Воден проект на гр. Добрич“; - Актуализация на Документации за Обществени поръчки; 8. Консултантски услуги за оказване на техническа помощ на ЗИП, определено във връзка с изпълнението на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич“;9. Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“;10. Организация и управление на инвестиционен проект:“Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич-Фаза 1“, посредством назначен екип/звено в общинска администрация Добрич.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2016-0012
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336363938
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-16 | 4/14/2016 4/14/2016 Решение за откриване (дата на публикуване 15.04.2016г.)
12-24-80 | 4/14/2016 4/14/2016 Обявление (дата на публикуване 15.04.2016г.)
57-00-34 | 4/14/2016 4/14/2016 Съобщение до средствата за масово осведомяване (дата на публикуване 15.04.2016 г.)
15-00-178 | 4/15/2016 4/15/2016 Документация за участие (дата на публикуване 15.04.2016г.)
15-00-179 | 4/15/2016 4/15/2016 Становище за осъществен контрол по чл.19, ал 2, т.22 от ЗОП (дата на публикуване 15.04.2016г.)