Procurement

Information
Name Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич
Number Р-41
Date 8/13/2019
Object Услуги
Participation deadline 9/18/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/13/2019
Valid to 9/18/2019
Description Извърш. на зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община гр. Добрич. Зимното поддържане се изпълняват от 1 ноември до 31 март, в завис. от метеорол. у-я, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период. Вкл. подг. работи: прегледи на заявените за използване машини и съоръж., осиг. на необх. материали, превоз на сандъчета и фигуриране на купчинки от инертни материали на определени места; снегочистене на улиците до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; разпръск. на минерални материали и химически вещества, събиране и предаване инф. за съст. на уличната мрежа, осиг. на дежурства в извънраб. време и дежурства в празн. и почивни дни през зимния период. Приорит. се извър. снегопочистване на улиците, като маршрутите са опред. по общата схема на линиите на ГТ и улици с интенз. движ.-описани в техн. спец.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0018
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333732323931
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-41 | 8/13/2019 8/15/2019 Решение за откриване
12-24-123 | 8/13/2019 8/15/2019 Обявление
15-00-118 | 8/13/2019 8/15/2019 Обща информация
15-00-119 | 8/13/2019 8/15/2019 Информация за участие
77-00-35 | 9/24/2019 9/24/2019 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"