Procurement

Information
Name Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 9
Number Р-57
Date 10/11/2019
Object Строителство
Participation deadline 10/28/2019 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 10/11/2019
Valid to 10/28/2019
Description Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 9, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич съгласно Техническа спецификация (Приложение 1): 1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;2. Изпълнение на СМР, съгласно Работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР;3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата;11. Извършване на авторски надзор. РЗП на сградата: 3 905,9 м2., брой надземни етажи:14.
Principal Община град Добрич
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00383-2019-0025
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734353236
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-57 | 10/11/2019 10/11/2019 Решение за откриване
70-00-1694 | 10/11/2019 10/11/2019 Покана
15-00-167 | 10/11/2019 10/11/2019 Обща информация
15-00-168 | 10/11/2019 10/11/2019 Информация за участие
Р-64 | 11/21/2019 11/21/2019 Решение за класиране