Procurement

Information
Name „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Йордан Йовков” № 13
Number ОП 2
Date 3/31/2017
Object Строителство
Participation deadline 5/8/2017 5:00:00 PM
State Completed
Documents
Number Date published Name
No attached documents.