Обществена поръчка

Информация
Наименование Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „За моето бъдеще“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-5.001-0018-C01, процедура на директно предоставяне №BG16RFОP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца"
Номер 77-00-23
Дата 22.5.2018 г.
Обект Услуги
Срок за получаване на офертите 30.5.2018 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 22.5.2018 г.
Валидна до 30.5.2018 г.
Описание Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „За моето бъдеще“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-5.001-0018-C01, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца"
Възложител Община град Добрич
Процедура Покана до определени лица
Номер в АОП -
Връзка към сайта на АОП -
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
70-00-898 | 22.5.2018 г. 22.5.2018 г. Покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 от ЗОП
70-00-899 | 22.5.2018 г. 22.5.2018 г. Покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 от ЗОП
77-00-37 | 27.7.2018 г. 27.7.2018 г. Съобщение за прекратяване на обявено възлагане