Procurement

Information
Name Охрана на общински обекти
Number Р-20
Date 5/16/2019
Object Услуги
Participation deadline 6/6/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 5/16/2019
Valid to 6/6/2019
Description Охрана на общинско имущество е дейност по неговата физическа защита, включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за охрана на райони, сгради, части от сгради и прилежащото им имущество, собственост на Община град Добрич от противоправни посегателства чрез охранители, сигнално-охранителна техника и екип за реагиране.На физическа охрана чрез охранители подлежат обекти с масово пребиваване на хора и с обществена значимост и обекти без постоянно използване.Охраната на общински обекти чрез охранители се извършва с работно време, според спецификата на всеки от обектите.Издръжката на един охранителза месец не може да надхвърля 829.92 лева с ДДС за един месец;На техническа охрана чрез СОТ и екип за реагиране подлежат обекти със специфично предназначение и обекти без постоянно използване.Обектите подлежащи на охрана чрез сигнално-охранителна техника, следва да са обхванати от СОТ по начин, който надеждно регистрира нерегламентиран достъп до охранявания обект.Охраната на общински обекти чрез СОТ се извършва в съответствие с работното време и според спецификата на всеки от обектите.На охрана чрзез СОТ подлежат 46 броя общински обекти.Таксата за охрана със СОТ за един обект не може да надхвърля 96.00 лв. с ДДС за един месец;В обектите подлежащи на охрана чрез паник - бутон и екипи за реагиране се извършват административни услуги на граждани.При употребата на паник-бутона следва надеждно да се гарантира, че в минимално кратки срокове екип за реагиране на участника ще се яви в охранявания обект за предотвратяване (прекратяване) на причинен от гражданите конфликт - с персонал от общинската администрация, вандалски прояви, опит за обир и дл.до идване на органи на МВР.Охраната с паник-бутон се извършва в рамките на работното време на обектите.На техническа охрана чрез паник-бутон подлежат 11 броя обекти.Таксата за охрана с паник-бутон за един обект не може да надхвърля 30.00 лв. с ДДС за един месец. Охраната на общински обекти не изисква носене на огнестрелно оръжие.Всички обекти са подробно описани в Приложение 1, което е неразделна част от Техническата спецификация на поръчката.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2019-0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639313231
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-20 | 5/16/2019 5/16/2019 Решение за откриване
12-24-63 | 5/16/2019 5/16/2019 Обявление
15-00-72 | 5/16/2019 5/16/2019 Обща информация
15-00-73 | 5/16/2019 5/16/2019 Информация за участие
77-00-18 | 6/11/2019 6/11/2019 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"