Procurement

Information
Name Изработване на инвестиционен проект във фази „Технически и „Работен“ за обект: „Нов облик на централен пазар град Добрич и прилежащата му територия
Number Р-21
Date 4/2/2020
Object Услуги
Participation deadline 4/9/2020 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 4/2/2020
Valid to 4/9/2020
Description Изготвянето на инвестиционния проект се състои в разработване на представен от участника спечелил конкурса идеен проект, във фази „технически“ и „работен“, съгласно условията на проведения конкурс. 1. Инвестиционният проект следва да бъде изработен във фази „технически“ и „работен“; 2. Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 3. Проектът да се съобрази с действащата регулация и съществуващите нивелети на улиците. 4. За основа на разработване на проектните решения да се използват изходните данни, предоставени от Възложителя, идейния проект, както и забележките по идейния проект на КАБ-Добрич. 5. Проектът трябва да предвижда всички видове демонтажни работи и дейности, необходими за изпълнение преди реализацията на строежа, които да са подробно и точно изяснени, в количествено и качествено отношение, в отделна подробна количествена сметка и количествено-стойностна сметка. 6. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, оборудване, обзавеждане и изделия необходими за изграждането на строежа.
Principal Община град Добрич
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00383-2020-0013
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830323233
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-21 | 4/2/2020 4/2/2020 Решение за откриване
77-00-5 | 4/2/2020 4/2/2020 Покана
15-00-58 | 4/2/2020 4/2/2020 Обща информация
15-00-59 | 4/2/2020 4/2/2020 Информация за участие
Р-24 | 4/16/2020 4/16/2020 Решение за класиране