Procurement

Information
Name „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДОБРИЧ“ С ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ“: ЗП ОБЩО = 1422,71 М2, РЗП = 7555,93 М2“
Number Р-38
Date 8/2/2019
Object Строителство
Participation deadline 9/11/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/2/2019
Valid to 9/11/2019
Description Педметът на настоящата поръчка включва довършителни строително-монтажни работи на две жилищни секции на 9 етажа, блок „А“ и блок „Б“, първите два от които са заети от обслужваща част - магазини, частично излизащи от контура на жилищните етажи. Отделянето на високите от ниските тела става с дилатационни фуги, които обуславят вертикалното и хоризонтално разделяне на така наречените блокове, означени на чертежите. Секция „А“ съдържа 21 апартамента, от които 7 бр. тристайни и 14 бр. двустайни, секция „Б“ – 21 апартамента 7 бр. едностайни и 14 бр. тристайни. На приземния етаж в двете секции под жилищната част е развит паркинг с един подход за общо 18 автомобила. В двете секции са осигурени по едно складово помещение за всяко жилище и общи помещения за водомерен възел и машинно за двата асансьора. Проектирани са 24 броя магазини с различна квадратура, разположени на приземния и втория етажи в блокове „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“ „Е“ и „Ж“, като част от магазините на втория етаж са и под жилищните секции. Под мокрите помещения има проходим инсталационен канал. Пълно описание на предвидените дейности, количества и изисквания към изпълнението са подробно описани в приложената Техническа спецификация и Количествени сметки, който са неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0016
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731393139
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-38 | 8/2/2019 8/5/2019 Решение за откриване
12-24-121 | 8/2/2019 8/5/2019 Обявление
15-00-109 | 8/5/2019 8/5/2019 Обща информация
15-00-115 | 8/7/2019 8/7/2019 Информация за участие
77-00-29 | 8/30/2019 8/30/2019 Разяснение по чл.33 ал. 2 от ЗОП