Procurement

Information
Name Изпълнение на Строително - монтажните работи (СМР) на сгради в Община град Добрич, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към 31.12.2015г.не са извършени строително-монтажни работи, по три обособени позиции
Number Р-38
Date 5/19/2017
Object Строителство
Participation deadline 6/19/2017 5:00:00 PM
State Completed
Valid from 5/19/2017
Valid to 6/19/2017
Description Обществената поръчка има 3 Обособени позиции:Обособена позиция 1 (ОП1):„Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. “Захари Стоянов“ №19“; Обособена позиция 2 (ОП2): „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул.“Абрит“ №8/10, вх.А“; Обособена позиция 3 (ОП3): „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. Добротица, бл.36, вх.А“; Обществената поръчка включва в себе си дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, според изискванията на НПЕЕМЖС. Те са насочени изцяло към крайните потребители на енергия, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради.Основната цел по настоящата поръчка е избор на изпълнители на строително-монтажни работи на 3 броя многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на проект "Енергийно обновяване на българските домове", по оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.,които към 31.12.2015г. не са извършени строително монтажни работи, включени по НПЕЕМЖС. В рамките на поръчката ще се реализира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за съответната сграда, с който се постига клас на енергопотребление минимум „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. Тези дейности са свързани със следното: дейности по основен ремонт на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; дейности по обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др); дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.), основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собственици на самостоятелни обекти, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата; ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственици на самостоятелни обекти в сградата; ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата; мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите; съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2017-0019
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436303939
Documents
Number Date published Name
Р-38 | 5/19/2017 5/19/2017 Решение за откриване
12-24-64 | 5/19/2017 5/19/2017 Обявление
15-00-87 | 5/19/2017 5/19/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
15-00-88 | 5/19/2017 5/19/2017 Информация за участие
70-00-899 #1 | 5/31/2017 5/31/2017 Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП