Procurement

Information
Name Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: ул. „Емона“ №5
Number Р-60
Date 10/23/2019
Object Строителство
Participation deadline 11/14/2019 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 10/23/2019
Valid to 11/14/2019
Description При изп. на поръчката следва да се извърши:Изпълнение на Инженеринг–проектиране,изп.на СМР и осъщ.на авт.надзор на сграда с адм.адрес:ул.“Емона“№5 във връзка с реализацията на Нац.програма за енерг.ефектив.на многофам.жилищни сгради на терит.на община гр.Добрич съгл.Техн.спецификация:1. Изготвяне на инвест.проекти във фаза„Работен проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвест.проекти;2.Изп.-е на СМР,съгл.Работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга,в т.ч. предвидените с КСС СМР и съгл.Линейния график;3.Доставка и влагане в строителството на необх.и съответстващи на инвест.проект стр.продукти;4.Производство и/или доставка на Стр.детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;5.Уведомяване на Възложителя за възникналата необх.от доп.проектиране;Състав.на стр.книжа;Отстраняв.на нанесени щети от Изп.; Отстраняв.на недостатъци и проявени дефекти през гаранц.срокове; Извършване на авт.надзор.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2019-0027
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735303534
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-60 | 10/23/2019 10/23/2019 Решение за откриване
12-24-156 | 10/23/2019 10/23/2019 Обявление
15-00-180 | 10/23/2019 10/23/2019 Обща информация
15-00-181 | 10/23/2019 10/23/2019 Информация за участие
Р-68 | 12/6/2019 12/6/2019 Решение за класиране