Procurement

Information
Name Извършване на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1
Number Р-17
Date 4/14/2016
Object Услуги
Participation deadline 6/6/2016 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 4/14/2016
Valid to 6/6/2016
Description ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА по упражняване на независим строителен надзор на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“. Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на Инженеринг за модернизация и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Добрич“ и Обособена позиция № 2 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ на Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич“ Кратко описание на поръчката, за всяка обособена позиция поотделно, е представено в Приложение Б към настоящото Обявление.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2016-0013
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336373232
Documents
Number Date published Name
Р-17 | 4/14/2016 4/14/2016 Решение за откриване (дата на публикуване 15.04.2016г.)
12-24-81 | 4/14/2016 4/14/2016 Обявление (дата на публикуване 15.04.2016г.)
57-00-35 | 4/14/2016 4/14/2016 Съобщение до средствата за масово осведомяване (дата на публикуване 15.04.2016 г.)
15-00-181 | 4/15/2016 4/15/2016 Документация за участие (дата на публикуване 15.04.2016г.)
15-00-182 | 4/15/2016 4/15/2016 Становище за осъществен контрол по чл.19, ал 2, т.22 от ЗОП (дата на публикуване 15.04.2016г.)