Procurement

Information
Name Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на независим строителен надзор, при изпълнение на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”, по 3 обособени позиции
Number Р-23
Date 4/6/2017
Object Услуги
Participation deadline 5/15/2017 5:00:00 PM
State Completed
Valid from 4/6/2017
Valid to 5/15/2017
Description Предметът на всички обособени позиции включва в себе си: осъществяване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР/СРР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 166, чл. 168, чл. 178 ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България. Поръчка включва 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП1): „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на независим строителен надзор, при изпълнение на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, на следните обекти: - Обект 1 – сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Захари Стоянов” № 1 - Обект 2 – сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Максим Горки” № 2 - Обект 3 – сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий” № 8 - Обект 4 – сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий” № 18 Обособена позиция 2 (ОП2): „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на независим строителен надзор, при изпълнение на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, на следните обекти: - Обект 1 – сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов” № 4 - Обект 2 – сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Симеон” № 13 Обособена позиция 3 (ОП3): „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на независим строителен надзор, при изпълнение на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, на следните обекти: - Обект 1 – сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Йордан Йовков” № 13 - Обект 2 – сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Страцин” № 4 - Обект 3 – сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. ул. „Каменица” № 8
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0013
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434383437
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП 1 4/6/2017 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на независим строителен надзор, при изпълнение на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, на следните обекти: Completed -
ОП 2 4/6/2017 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на независим строителен надзор, при изпълнение на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, на следните обекти: Completed -
ОП 3 4/6/2017 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на независим строителен надзор, при изпълнение на СМР/СРР на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, на следните обекти: Completed -
Documents
Number Date published Name
Р-23 | 4/6/2017 4/10/2017 Решение за откриване
12-24-42 | 4/6/2017 4/10/2017 Обявление
15-00-49 | 4/11/2017 4/11/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
15-00-50 | 4/11/2017 4/11/2017 Информация за участие
15-00-51 | 4/11/2017 4/11/2017 Информация за участие - Обследване (линк)