Procurement

Information
Name Изпълнение на СМР на обект „зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 " на ОПРР2014-2020
Number Р-49
Date 6/12/2020
Object Строителство
Participation deadline 8/11/2020 12:00:00 AM
State Assigned
Valid from 6/12/2020
Valid to 8/11/2020
Description Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР;2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;3. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;4. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;7. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2020-0020
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832353934
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-49 | 6/12/2020 6/15/2020 Решение за откриване
12-24-64 | 6/12/2020 6/15/2020 Обявление
15-00-105 | 6/12/2020 6/15/2020 Обща информация
15-00-106 | 6/12/2020 6/15/2020 Информация за участие
77-00-23 | 7/15/2020 7/15/2020 Разяснения чл. 33