Procurement

Information
Name Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: "Кубадин" № 1
Number Р-34
Date 7/12/2019
Object Строителство
Participation deadline 8/19/2019 12:00:00 AM
State Completed
Valid from 7/12/2019
Valid to 8/19/2019
Description При изпълнение на поръчката следва да се извърши изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич с адрес: ул.Кубадин №1 съгласно Техническата спецефекация: 1.Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен проект" в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 2.Изпълнение на СМР съгласно Работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените в Количествено - стойностната сметка СМР, и съгласно Линейния график; 3.Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 4.Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в строежа; 5.Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 6.Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 7.Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на строежа; 8.Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 9.Отстраняване на нанесени щети причинени от Изпълнителя при извършване на СМР, установени с констативен протокол; 10.Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; 11.Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 12.Извършване на авторски надзор.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0014
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731303739
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-34 | 7/12/2019 7/15/2019 Решение за откриване
12-24-112 | 7/12/2019 7/15/2019 Обявление
15-00-97 | 7/17/2019 7/17/2019 Обща информация
15-00-98 | 7/17/2019 7/17/2019 Информация за участие
15-00-150 | 9/30/2019 9/30/2019 Протокол № 1