Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции
Номер Р-63
Дата 14.9.2018 г.
Обект Доставки
Срок за получаване на офертите 10.10.2018 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 14.9.2018 г.
Валидна до 10.10.2018 г.
Описание Обособена позиция №1 (ОП №1): „Доставка и монтаж на обзавеждане за Община град Добрич и второстепенните разпоредители с бюджетни средства“ Обособена позиция №2 (ОП №2): „Доставка и монтаж на електроуреди за детски ясли, детски градини и социални услуги “ Обособена позиция №3 (ОП №3): „Доставка на фитнес оборудване за ДЦПЛУ и ЦСРИ“ – възложена по реда на чл.21, ал.6 ЗОП.
Възложител Община град Добрич
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 00383-2018-0027
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631343136
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-63 | 14.9.2018 г. 14.9.2018 г. Решение за откриване на процедура по обществена поръчка
12-24-96 | 14.9.2018 г. 14.9.2018 г. Обявление за публикуване на обществена поръчка
15-00-146 | 14.9.2018 г. 14.9.2018 г. Обща информация
15-00-147 | 14.9.2018 г. 14.9.2018 г. Информация за участие
Р-72 | 22.10.2018 г. 22.10.2018 г. Решение за класиране