Procurement

Information
Name Изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево", включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци
Number Р-24
Date 5/30/2019
Object Услуги
Participation deadline 7/5/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 5/30/2019
Valid to 7/5/2019
Description Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци”. Отпадъците, постъпващи за сепариране се очаква да бъдат от порядъка на 37 000 тона/год. Отпадъците, подлежащи на компостиране – 15 000 тона, а тези, които се обезвреждат чрез депониране – 48 000 тона/год. Подлежащите на рециклиране строителни отпадъци се очаква да са с годишно количество до 15 000 тона. Като база за определяне на количествата отпадъци са използвани стойностите в годишните доклади за докладване изпълнението на условията по КР 433-Н0/2012 г.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0010
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639353130
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-24 | 5/30/2019 6/3/2019 Решение за откриване
12-24-68 | 5/30/2019 6/3/2019 Обявление
15-00-76 | 5/30/2019 6/3/2019 Обща информация
15-00-77 | 5/30/2019 6/3/2019 Информация за участие
77-00-26 | 7/24/2019 7/24/2019 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"