Procurement

Information
Name Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Дирекця "Хуманитарини дейности" в Община град Добрич
Number Р-18
Date 3/25/2020
Object Услуги
Participation deadline 5/8/2020 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 3/25/2020
Valid to 5/8/2020
Description Доставка на кулинарна придукция за нуждите на социални заведения към Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община град Добрич, включваща 7 (седем) обособени позиции: обособена позиция 1 - "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" 1; обособена позиция 2 - "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" 2; обособена позиция 3 - "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" 3; обособена позиция 4 - "Комплекс за социални услуги"; обособена позиция 5 - "Дневен център за деца с увреждания"; обособена позиция 6 - "Дневен център за пълнилетни лица с увреждания" и обособена позиция 7 - "Защитени жилища за лица с умствена изостаналост" 1 и 2.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2020-0010
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739383130
Documents
Number Date published Name
Р-18 | 3/25/2020 3/25/2020 Решение за откриване
12-24-42 | 3/25/2020 3/25/2020 Обявление
15-00-50 | 3/25/2020 3/25/2020 Обща информация
15-00-51 | 3/25/2020 3/25/2020 Информация за участие
Р-23 | 4/14/2020 4/14/2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация