Procurement

Information
Name Изпълнение на допълнителни строителни работи на обект: „СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Детска градина 32 „Зорница”, гр.Добрич
Number Р-44
Date 8/15/2019
Object Строителство
Participation deadline 8/26/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/15/2019
Valid to 8/26/2019
Description Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на допълнителни СМР на обект: ДГ 32 „Зорница”, гр.Добрич, в т.ч.: 1. Изпълнение на СМР съгласно работния проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, както и предвидените в Количествената сметка към настоящата покана СМР; 2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа; 4. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране (ако е приложимо); 5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания (ако е приложимо); 6. Съставяне на строителни книжа съгласно нормативните изисквания; 7. Участие в процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация; 8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; 9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. Пълното описание на техническите характеристики на предмета на поръчката и обхвата на дейностите по нея са посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка (КС) към настоящата покана.
Principal Община град Добрич
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00383-2019-0020
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333732333838
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-44 | 8/15/2019 8/15/2019 Решение за откриване
70-00-1349 | 8/15/2019 8/15/2019 Покана
15-00-123 | 8/15/2019 8/15/2019 Обща информация
15-00-124 | 8/15/2019 8/15/2019 Информация за участие
Р-48 | 9/2/2019 9/2/2019 Решение за класиране