Procurement

Information
Name Строително-монтажни работи на огради в град Добрич, по обособени позиции
Number 77-00-27
Date 7/25/2019
Object Строителство
Participation deadline 8/7/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 7/25/2019
Valid to 8/7/2019
Description Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 (ОП1): „СМР на огради на Детска ясла №4 „Щастливо детство” Обособена позиция № 2 (ОП2): „СМР на огради на Детска ясла №5 „Пролет”; Обособена позиция № 3 (ОП3): „СМР на огради на Детска ясла №6 „Първи юни” Обособена позиция № 4 (ОП4): „Строително-монтажни работи на ограда за бизони в Център за защита на природата и животните, град Добрич“ – възлагане по реда на чл.21, ал.6 ЗОП. На основание чл.21, ал.6 ЗОП, Възложителят възнамерява да възложи Обособена позиция №4 (ОП4): „Строително-монтажни работи на ограда за бизони в Център за защита на природата и животните, град Добрич”, съобразно индивидуалната й стойност, по реда на чл.20, ал.4, т.1 ЗОП – директно възлагане. Стойността на обособената позиция не надхвърля 1 000 000 лв. и нейната стойност, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Стойността на възлаганата по този ред обособена позиция е 21 666,67 лв. без ДДС. Съобразно чл.7 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) в обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП, Възложителят посочва: прогнозната стойност на възлаганата по реда на чл.21, ал.6 ЗОП обособена позиция, остатъчната стойност на поръчката, предмета и обема на възлаганата самостоятелно обособена позиция. Предметът на обособена позиция 1, 2 и 3 включва изпълнение на следните СМР/СРР: подмяна на съществуващите метални декоративни пана с нови, предвижда се подмяна на портали и пешеходни врати Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация, неразделна част от настоящите указания. Предмет на обособена позиция 4, включва СМР по изграждане на животинска ограда – заграждения за бизони, по изготвен инвестиционен проект, в Център за защита на природата и животните. Дължината на оградата е общо 566 м.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9090681
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090681
Documents
Number Date published Name
77-00-27 | 7/25/2019 7/25/2019 Обява
12-24-119 | 7/25/2019 7/25/2019 Информация за публикуване на обява
15-00-104 | 7/25/2019 7/25/2019 Обща информация
15-00-105 | 7/25/2019 7/25/2019 Информация за участие
15-00-132 | 8/29/2019 8/29/2019 Протокол и приложения