Обществена поръчка

Информация
Наименование Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич
Номер Р-66
Дата 8.10.2018 г.
Обект Услуги
Срок за получаване на офертите 15.11.2018 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 8.10.2018 г.
Валидна до 15.11.2018 г.
Описание При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Предоставяне на услуги по сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич. При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности: 1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране. 2. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ до съоръжение за третиране. 3. Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 4. Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране. 5. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери.
Възложител Община град Добрич
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00383-2018-0029
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632313734
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-66 | 8.10.2018 г. 11.10.2018 г. Решение на за откриване
12-24-103 | 8.10.2018 г. 11.10.2018 г. Обявление за публикуване
15-00-163 | 11.10.2018 г. 11.10.2018 г. Обща информация
15-00-164 | 11.10.2018 г. 11.10.2018 г. Информация за участие
15-00-201 | 23.11.2018 г. 23.11.2018 г. Протокол №1 от дейността на комисията, назначена със заповед на Кмета