Procurement

Information
Name Доставка на канцеларски материали и принадлежности по обособени позиции
Number 77-00-34
Date 9/19/2019
Object Доставки
Participation deadline 10/1/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/19/2019
Valid to 10/1/2019
Description Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 (ОП1): „Доставка на изделия от хартия за Община град Добрич“ Обособена позиция № 2 (ОП2): „Доставка на изделия от хартия по Проект „Подкрепа в дома“, договор №BG05M9OP001-2.040-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Обособена позиция № 3 (ОП3): „Доставка на принадлежности за офиса за Община град Добрич“ Обособена позиция № 4 (ОП4): „Доставка на принадлежности за офиса по Проект „Подкрепа в дома“, договор №BG05M9OP001-2.040-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Обхватът на обособена позиция №1 и № 2 включва доставка на: копирна хартия (различни формати и видове), принтерна хартия (различни формати и видове), факс хартия (различни формати), карирана хартия, паус, пликове (различни формати и видове), хартиени кубчета, тетрадки (различни видове). Доставките се извършват след заявка на Възложителя в срок, офериран от участника, като артикулите следва да отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя. Обхватът на обособена позиция №3 и №4 включва доставка на: моливи, химикали, маркери, коректори, лепила, тиксо, острилки, гуми, мастила, телбоди, антителбоди, перфоратори, дискове, ламиниращо фолио, ножици, макетни ножове, корици и т.н. различни по вид и формати офис консумативи. Доставките се извършват след заявка на Възложителя в срок, офериран от участника, като артикулите следва да отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9092656
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092656
Documents
Number Date published Name
77-00-34 | 9/19/2019 9/19/2019 Обява
12-24-144 | 9/19/2019 9/19/2019 Информация за публикуване на обява
15-00-139 | 9/19/2019 9/19/2019 Обща информация
15-00-140 | 9/19/2019 9/19/2019 Информация за участие
15-00-169 | 10/11/2019 10/11/2019 Протокол № 1