Procurement

Information
Name ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ КЪМ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА (СБКО) ЗА 2020 ГОДИНА
Number Р-65
Date 11/25/2019
Object Услуги
Participation deadline 12/18/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 11/25/2019
Valid to 12/18/2019
Description Предметът на поръчката е предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите от Общинска администрация Добрич и служителите от следните общински структури и звена към Община град Добрич както следва: 1. Общинска администрация град Добрич 2. Дирекция „Хуманитарни дейности” - Детски ясли и детска млечна кухня; - Здравни кабинети в училища и детски градини; - „Защитени жилища за хора с умствена изостаналост“ 1 и 2; - Дом стари хора; - Култура; 3. Общинско предприятие „Спортни имоти“ 4. Общинско предприятие „Обреден дом“ 5. Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните“ 6. Общинско предприятие „Паркинги и пазари“
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2019-0029
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333736313231
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-65 | 11/25/2019 11/25/2019 Решение за откриване
12-24-169 | 11/25/2019 11/25/2019 Обявление
15-00-195 | 11/25/2019 11/25/2019 Обща информация
15-00-196 | 11/25/2019 11/25/2019 Информация за участие
77-00-2 | 1/10/2020 1/10/2020 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"