Procurement

Information
Name Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение
Number 77-00-48
Date 12/11/2019
Object Доставки
Participation deadline 12/23/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 12/11/2019
Valid to 12/23/2019
Description Обхватът на обособена позиция №1 и обособена позиция 2 включва доставка на: ролки за касов апарат, счетоводни формуляри, папки, кутии, кламери, класьори и др. стоки, които са включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, утвърден с Решение на Министерски съвет № 591 от 18.07.2016 г. Доставките се извършват след заявка на Възложителя в срок, офериран от участника, като артикулите следва да отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя. Доставките се извършват след заявка на Възложителя в срок, офериран от участника, като артикулите следва да отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9095262
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095262
Documents
Number Date published Name
77-00-48 | 12/11/2019 12/11/2019 Обява
12-24-176 | 12/11/2019 12/11/2019 Информация за публикуване на обява
15-00-212 | 12/11/2019 12/11/2019 Обща информация
15-00-213 | 12/11/2019 12/11/2019 Информация за участие
77-00-49 | 12/17/2019 12/17/2019 Разяснения