Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-49 6/12/2020 Изпълнение на СМР на обект „зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 " на ОПРР2014-2020 Assigned 00383-2020-0020
Р-50 6/12/2020 Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов”, гр.Добрич”, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“, по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Completed 00383-2020-0021
Р-47 6/11/2020 Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич Completed 00383-2020-0018
Р-48 6/11/2020 Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич Assigned 00383-2020-0019
77-00-19 6/10/2020 Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Assigned 9099414