Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Р-8 21.2.2019 г. Доставка чрез покупка на безалкохолни напитки, бутилирани натурални минерални и трапезни води, и на пиво и вина за нуждите на Община град Добрич по две обособени позиции Отворена 00383-2019-003
Р-6 14.2.2019 г. Избор на изпълнител за превоз на хора с увреждания със специално пригоден автобус Отворена 00383-2019-0002
77-00-9 13.2.2019 г. Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Отворена 9085949
Р-3 16.1.2019 г. СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Основно училище „Христо Ботев”, гр.Добрич, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“ , по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Отворена 00383-2019-0001
Р-86 20.12.2018 г. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции Отворена 00383-2018-0038