Procurement Document

Information
Name Обява
Number 77-00-19 | 6/10/2020
Description Обява за откриване на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Files
Name
77-00-19.pdf