Procurement Document

Information
Name Информация за публикуване на обява
Number 12-24-61 | 6/10/2020
Description Информация за публикуване на обява за откриване на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г".
Files
Name
scanpage_0.pdf