Procurement Document

Information
Name Протокол № 1
Number 15-00-134 | 7/24/2020
Description Протокол № 1 от дейността на Комисията назначена със Заповед № 848/30.06.2020 г. относно обществена поръчка с предмет: "Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.".
Files
Name
15-00-134.pdf