Procurement Document

Information
Name Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Number 77-00-29 | 7/22/2020
Description Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" в процедура по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов”, гр.Добрич”, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“, по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020".
Files
Name
77-00-29.pdf