Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-50 | 6/12/2020
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов”, гр.Добрич”, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“, по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
Files
Name
R-50.pdf