Procurement Document

Information
Name Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП
Number 70-00-2180 #1 | 12/4/2017
Description Отговор на писмени исканияза разяснение, на основание чл.33, ал.1 ЗОП, по обявена обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ1 от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1""
Files
Name
scanpage_0.pdf