Procurement Document

Information
Name Разяснения по чл. 33, ал. 1 от ЗОП
Number 70-00-587 #1 | 4/20/2017
Description Отговор на запитване по обществена поръчка с предмет: "Инженеринг-проектиране упражняване на автордки надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради в град Добрич", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", по 9 обособени позиции.
Files
Name
scanpage_0.pdf