Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-41 | 3/31/2017
Description Обявление за обществена поръчка с предмет:„ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” по обособени позиции.
Files
Name
scanpage_0.pdf