Procurement Document

Information
Name Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Number 77-00-32 | 9/1/2020
Description Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" в процедура по обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич".
Files
Name
77-00-32.pdf