Procurement Document

Information
Name Покана за участие
Number 70-00-1829 | 2.11.2018 г.
Description Покана за участие в процедура за пряко договаряне с предмет:“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ул. „Емона“, блок 5, вх.А и Б“.
Files
Name
Pokana.pdf