Procurement Document

Information
Name Решение за класиране
Number Р-64 | 11/21/2019
Description Решение за класиране на участниците в процедура по обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 9".
Files
Name
R-64.pdf