Procurement Document

Information
Name Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП
Number 70-00-899 #1 | 5/31/2017
Description Разяснение по обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Строително - монтажни работи (СМР) на сгради в Община град Добрич, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, за които към 31.12.2015г.не са извършени строително-монтажни работи", разделена на 3 три обособени позиции
Files
Name
scanpage_0.pdf