Procurement Document

Information
Name Решение за класиране
Number Р-68 | 6.12.2019 г.
Description Решение за класиране на участниците в процедура по обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: ул. „Емона“ №5".
Files
Name
R-68.pdf