Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-60 | 23.10.2019 г.
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: ул. „Емона“ №5“.
Files
Name
R-60.pdf