Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-156 | 23.10.2019 г.
Description Обявление за публикуване на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: ул. „Емона“ №5“.
Files
Name
scanpage_0.pdf