Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-49 | 6/12/2020
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект „зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 " на ОПРР2014-2020".
Files
Name
R-49.pdf