Procurement Document

Information
Name Разяснения чл. 33
Number 77-00-23 | 7/15/2020
Description Разяснения на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР на обект „зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“ в рамките на Проект „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗАЛА “ДОБРИЧ“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 " на ОПРР2014-2020".
Files
Name
77-00-23.pdf