Procurement Document

Information
Name Протокол № 1
Number 15-00-150 | 30.9.2019 г.
Description Протокол № 1 от дейността на Комисията назначена със Заповед № 1130/20.08.2019 г. относно обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: "Кубадин" № 1".
Files
Name
15-00-150.pdf