Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-34 | 12.7.2019 г.
Description Решение за откриване на процедура по обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: "Кубадин" № 1".
Files
Name
R-34.pdf