Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-112 | 12.7.2019 г.
Description Обявление за публикуване на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: "Кубадин" № 1".
Files
Name
scanpage_0.pdf