Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-40 | 3/20/2020
Description Обявление за публикуване на обществена поръчка с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич".
Files
Name
scanpage_0.pdf