Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка и за почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на град Добрич ,разделена на 2 /две/ обособени позиции
Number Р-48
Date 6/26/2017
Object Услуги
Participation deadline 7/19/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 6/26/2017
Valid to 7/19/2017
Description Основния предмет на настоящата поръчка се състои в почистването на участъци от коритото на река Добричка, както и ръчно и механизирано почистване на нерегламентираните замърсявания на територията на град Добрич, които са формирани в покрайнините на града и в междублоковите пространства. Всички дейности по обособени позиции са : По обособена позиция 1:Услугата по почистване на участъци от корекцията на река Добричка, ще обхване следните участъци :Участък от околовръстен път посока с.Богдан до приток „Сердика“-7392м; Учасък от приток „Сердика“ до околовръстен път за с.Врачанци-2956м; Участък от приток „Сердика“ до вливането му в река Добричка-2348м; Приток „Йовково“ до вливането му в приток „Сердика“ – 1240м Предвижда се 90% от дейностите да се извършат механизирано и 10% - ръчно. Дейностите които ще се извършват са почистване на дънни наноси (изкоп на земни почви при две утежнени условия), включително натоварване на транспорт; събиране и товарени на битови отпадъци от коритото на реката и в сервитута й.Предвижда се и третиране на водната растителност с тотален хербицид, като основното изискване е същия да бъде нетоксичен за водни екосистеми. При изпълнението на настоящата поръчка извозването на строителните и битови отпадъци ще става на регионалното депо при с. Стожер. По обособена позиция 2:Услугата се състои в ръчно и механизирано почистване на нерегламентираните замърсявания на територията на град Добрич, които са формирани в покрайнините на града и в междублоковите пространства. Струпаните отпадъци са основно строителни, които подлежат на механизирано почистване. При изпълнението на поръчката извозването на строителните и битови отпадъци ще става на регионалното депо при с. Стожер
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2017-0024
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333437323637
Documents
Number Date published Name
Р-48 | 26.6.2017 г. 6/26/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-83 | 26.6.2017 г. 6/26/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-121 | 26.6.2017 г. 6/26/2017 Информация за участие
15-00-122 | 26.6.2017 г. 6/26/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
70-00-1327 #1 | 13.7.2017 г. 7/13/2017 Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП