Procurement

Information
Name Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на Oбщина град Добрич
Number Р-73
Date 9/18/2017
Object Доставки
Participation deadline 10/25/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/18/2017
Valid to 10/25/2017
Description Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за захранване на 79 броя обекти, собственост на Община град Добрич, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0032
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439383539
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-73 | 18.9.2017 г. 9/20/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-115 | 18.9.2017 г. 9/20/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-192 | 18.9.2017 г. 9/20/2017 Информация за участие
15-00-193 | 18.9.2017 г. 9/20/2017 Обща информация
15-00-232 | 3.11.2017 г. 11/3/2017 Протокол №1