Procurement

Information
Name Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на три броя неупотребявани автомобили (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги
Number Р-34
Date 5/30/2018
Object Доставки
Participation deadline 6/20/2018 5:00:00 PM
State Terminated
Valid from 5/30/2018
Valid to 6/20/2018
Description Предметът на обществената поръчка включва: доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на три броя фабрично нови автомобили (микробуси). Лизинговото оскъпяване да бъде изчислено при 4-годишен срок на лизинга с авансова вноска и 48 равни ежемесечни погасителни вноски на лихвата и главницата по приложения от участника погасителен план. Лизингът следва да предвижда възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване. На основание чл.342, ал.3 Търговски закон (ТЗ) финансовият лизинг е с право на придобиване на вещта от страна на лизингополучателя по време на договора или след изтичане на срока му. Лизингодателят се задължава да прехвърли на лизингополучателя правото на собственост върху автомобилите, след като последният погаси окончателно всички дължими лизингови вноски. Задължението на лизингодателя да прехвърли собствеността върху вещите, ведно с правата, които има спрямо третото лице (доставчик) на лизингополучателя възниква в деня, следващ деня, в който е изплатена последната дължима лизингова вноска. Срокът за изпълнение на договора за финансов лизинг е 48 (четиридесет и осем месеца). Доставката на автомобилите следва да се извърши еднократно и в обем, както следва: три броя автомобили (микробуси) - до 90 календарни дни от датата на получаване на авансово плащане от страна на Изпълнителя. Изпълнителят доставя всички автомобили с една доставка до адреса на Възложителя: гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „България” № 12, Община град Добрич. Преминаването на риска от Изпълнителя на Възложителя става след приемане на доставката. Рискът при транспортирането до мястото на доставка е за сметка на Изпълнителя. Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури ползването на оторизиран от производителя сервиз на територията на град Добрич с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на автомобилите, включително и за всички техни части, които попадат в обхвата на гаранцията. Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури пълно гаранционно обслужване за период, предложен от него в техническото му предложение, но не по-малко от 3 години или 150 000 км пробег, което бъде изпълнено първо, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол между Лизингодателя и Лизингополучателя за предаване на лизинговата вещ за ползване, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация. Гаранционното обслужване следва да включва още: Пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти, без ограничение на изминатия пробег, съобразно, офериран от участника период, който не може да бъде по – малък от 36 (тридесет и шест) месеца. Гаранция на боядисаните елементи от купето и повърхностна корозия, без ограничение на изминатия пробег, съобразно, офериран от участника период, който не може да бъде по – малък от 36 (тридесет и шест) месеца. Гаранция срещу перфорация от корозия, дължаща се на дефект в материала или изработката, без ограничение на изминатия пробег, съобразно, офериран от участника период, който не може да бъде по – малък от 36 (тридесет и шест) месеца.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2018-0016
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537363635
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-34 | 30.5.2018 г. 5/30/2018 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-60 | 30.5.2018 г. 5/30/2018 Обявление за обществена поръчка
15-00-79 | 30.5.2018 г. 5/30/2018 Информация за участие
15-00-80 | 30.5.2018 г. 5/30/2018 Обща информация
Р-40 | 21.6.2018 г. 6/21/2018 Решение за прекратяване на обществена поръчка