Procurement

Information
Name Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, по програма Интеррег V-А Румъния България по обособени позиции
Number Р-30
Date 5/14/2018
Object Строителство
Participation deadline 6/25/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 5/14/2018
Valid to 6/25/2018
Description Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари и изграждане на ново енергоспестяващо улично осветление по ул. „Никола Петков”. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, изграждане на ново енергоспестяващо улично осветление по бул. „Добруджа“ и рехабилитация и основен ремонт на мост над жп линия при км. 2+750 по бул. „Добруджа“.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2018-0015
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537323133
Documents
Number Date published Name
Р-30 | 14.5.2018 г. 5/16/2018 Решение за откриване
12-24-56 | 14.5.2018 г. 5/16/2018 Обявление за публикуване на обществена поръчка
15-00-68 | 14.5.2018 г. 5/16/2018 Обща информация
15-00-69 | 14.5.2018 г. 5/16/2018 Документация за участие
70-00-950 #1 | 1.6.2018 г. 6/1/2018 Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП